WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY

Improvingtreatment.co.uk to witryna obsługiwana przez firmę Accellacare Limited („Accellacare”), spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną zgodnie z prawem Irlandii, z siedzibą w South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia. Witryna Improvingtreatments.co.uk została utworzona w celu dostarczania podstawowych i wstępnych informacji na temat badań klinicznych (zwanych również eksperymentami klinicznymi) oraz oferowania odwiedzającym użytkownikom możliwości zarejestrowania się w bazie firmy Accellacare, w celu znalezienia odpowiednich badań klinicznych w związku ze schorzeniami, którymi są zainteresowani oraz w oparciu o ich ogólny wywiad medyczny. Odwiedzający użytkownicy mogą również zarejestrować się, aby znaleźć badania rekrutujące zdrowych ochotników lub wyrazić zgodę na wypełnianie ankiet albo na udział w grupach fokusowych.

2 KORZYSTAJĄC Z TEJ WITRYNY, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI:

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE POPRZEZ DALSZY DOSTĘP I DALSZE KORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI KORZYSTANIA WYMIENIONE PONIŻEJ I ZGADZA SIĘ ICH PRZESTRZEGAĆ.  W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY, KTÓRZY CHCĄ ZAREJESTROWAĆ SIĘ W CELU ZNALEZIENIA ODPOWIEDNICH BADAŃ KLINICZNYCH, ZASTOSOWANIE MAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI DODATKOWE OPISANE W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI I POLITYCE DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIE.

3 Własność intelektualna firmy Accellacare

Firma Accellacare i jej spółki stowarzyszone są właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do tej witryny oraz do materiałów na niej publikowanych. Cała zawartość witryny Improvingtreatments.co.uk, w tym wszelkie obrazy lub tekst, jest chroniona prawami autorskimi i nie może być rozpowszechniana, pobierana, modyfikowana, ponownie wykorzystywana, ponownie publikowana, powielana, analizowana, wykorzystywana do tworzenia prac pochodnych lub wykorzystywana w inny sposób, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Accellacare. W szczególności użytkownikom nie wolno wykorzystywać żadnej części zawartości naszej witryny do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od firmy Accellacare lub naszych licencjodawców. Wszystkie nazwy usług, niezależnie od tego, czy widnieją dużym drukiem, czy są oznaczone symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi firmy Accellacare, jej podmiotów stowarzyszonych lub partnerów joint venture, chyba że zaznaczono inaczej. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie lub próby nieautoryzowanego użycia zawartości witryny stanowią naruszenie praw firmy Accellacare i mogą stanowić naruszenie prawa autorskiego, prawa o znakach towarowych, regulacji i przepisów prawa dotyczących komunikacji oraz innych przepisów prawa i/lub regulacji. Zasadą firmy Accellacare jest egzekwowanie swoich praw własności intelektualnej w najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa

4 Informacje dotyczące firmy Accellacare i osób trzecich

Witryna może przedstawiać, zawierać lub udostępniać treści, dane, informacje, aplikacje bądź materiały stron trzecich, w tym klientów firmy Accellacare („Materiały osób trzecich”), lub udostępniać linki do niektórych witryn internetowych osób trzecich. Korzystając z tej witryny, użytkownicy przyjmują do wiadomości i uznają, że firma Accellacare nie ponosi odpowiedzialności za badanie ani ocenę treści, dokładności, kompletności, aktualności, ważności, zgodności z prawami autorskimi, legalności, przyzwoitości, jakości ani żadnego innego aspektu takich Materiałów osób trzecich lub witryn internetowych osób trzecich. Firma Accellacare nie udziela gwarancji ani poparcia oraz nie przyjmuje ani nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników lub innych osób w odniesieniu do jakichkolwiek Materiałów osób trzecich lub witryn internetowych osób trzecich, ani jakichkolwiek innych materiałów, produktów lub usług osób trzecich. 

5 BRAK GWARANCJI

Firma Accellacare dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby w witrynie Improvingtreatments.co.uk zamieszczać dokładne i aktualne informacje, jednak firma Accellacare nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa oświadczeń co do dokładności informacji prezentowanych w witrynie Improvingtreatments.co.uk.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA I UZNAJE, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY ODBYWA SIĘ NA JEGO WŁASNE RYZYKO, WITRYNA I WSZELKA DOSTĘPNA NA NIEJ POWIĄZANA ZAWARTOŚĆ (W TYM LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH) DOSTARCZANE PRZEZ FIRMĘ ICON SĄ UDOSTĘPNIANE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA FIRMA ACCELLACARE NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO WITRYNY ORAZ DO WSZELKICH USŁUG, LINKÓW LUB OŚWIADCZEŃ Z NIĄ ZWIĄZANYCH LUB W NIEJ ZAWARTYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI I/LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, MOŻLIWOŚCI NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.  CELEM DOROZUMIANYM LUB INNYM NINIEJSZEJ WITRYNY NIE JEST UZUPEŁNIANIE ANI ZASTĄPIENIE ROLI LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE FIRMA ACCELLACARE NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE UŻYTKOWNIKOWI, ŻE ZOSTANIE ON WYBRANY DO ODPOWIEDNIEGO BADANIA KLINICZNEGO.  

6 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ZAKRESIE NIEZABRONIONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA FIRMA ACCELLACARE ANI ŻADNA STRONA ZAANGAŻOWANA W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB DOSTARCZANIE NINIEJSZEJ WITRYNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE STRATY BĄDŹ SZKODY, W TYM M.IN. WYNIKAJĄCE Z UZYSKANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOSTĘPU, KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY ALBO Z JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W TREŚCI WITRYNY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, W JAKI SPOSÓB POWSTAŁY I NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWA, CZYN ZABRONIONY LUB INNA PODSTAWA). 

7 ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeśli, z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji uzna jakiekolwiek postanowienie lub część niniejszych warunków za niewykonalne, pozostała część warunków pozostaje w mocy. 

8 PRAWO WŁAŚCIWE

Zasady i warunki korzystania z witryny podlegają przepisom prawa Republiki Irlandii, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie z witryny może również podlegać innym przepisom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym. 

9 AKCEPTACJA

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE PRZECZYTAŁ, NIE ZROZUMIAŁ LUB NIE ZGADZA SIĘ Z KTÓRYMKOLWIEK Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW, PROSIMY O NIEKORZYSTANIE Z TEJ WITRYNY.