1. Ochrona prywatności

Firma Accellacare – spółka firmy ICON – zobowiązuje się do ochrony prywatności wszystkich osób, których dane przetwarzamy. Niniejsza Globalna polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w ramach świadczenia podstawowych usług i operacji biznesowych związanych z działalnością firmy Accellacare, np. usług wspierających badania kliniczne i naukowe badania medyczne firm farmaceutycznych i innych stron, które próbują wprowadzić na rynek produkty, w tym nowe leki, terapie i wyroby medyczne („Sponsor (Sponsorzy)”). W niniejszej Polityce termin „dane osobowe” będzie oznaczać dane, które umożliwiają identyfikację żyjącej osoby lub odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych administrator podejmuje decyzje o tym, w jaki sposób i dlaczego dane osobowe są przetwarzane, podczas gdy podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe w imieniu administratora zgodnie z jego instrukcjami. W niektórych przypadkach działamy jako administrator w odniesieniu do pewnych czynności przetwarzania, które dotyczą danych osobowych użytkownika, podczas gdy w innych działamy jako podmiot przetwarzający. W niniejszej Polityce wyjaśniamy, czy działamy jako administrator czy podmiot przetwarzający w odniesieniu do danej czynności, aby użytkownik wiedział, kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie jego praw w odniesieniu do danych osobowych użytkownika.

Nasze sposoby postępowania i procedury zostały opracowane w celu zapewnienia przestrzegania niniejszej Polityki, naszych oświadczeń o ochronie prywatności oraz obowiązujących międzynarodowych i lokalnych przepisów prawa i regulacji dotyczących ochrony danych, w tym między innymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej („RODO”), ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych („HIPAA”) oraz wymogów dotyczących prywatności i poufności wynikających z Dobrej Praktyki Klinicznej („GCP”).

Aby ułatwić użytkownikowi przejrzenie punktów, które są dla niego istotne, w punkcie 2 pt. „Jakie dane osobowe są przetwarzane przez firmę Accellacare i w jakich celach” podzieliliśmy nasze wyjaśnienia na kategorie w oparciu o główne kategorie relacji między nami a osobami, których dane osobowe gromadzimy. W punkcie 3 pt. „Więcej informacji” wyjaśniamy kwestie, które są istotne dla większości lub wszystkich relacji między nami a osobami, które udostępniają nam dane osobowe, na przykład prawa użytkownika jako osoby, która udostępniła nam dane osobowe, komu możemy udostępniać dane osobowe oraz nasze obowiązki przy udostępnianiu danych osobowych osobom trzecim na arenie międzynarodowej.

W odniesieniu do udostępnianych nam danych osobowych mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki dotyczące ochrony prywatności dostosowane do różnych metod gromadzenia danych i konkretnych sposobów wykorzystania przez niektóre nasze linie biznesowe i działy operacyjne. Jeśli użytkownikowi zostaną przekazane w określonym celu alternatywne warunki dotyczące ochrony prywatności, warunki te będą regulować przetwarzanie danych osobowych w związku z tym celem. Przykładowo wydajemy oświadczenia o polityce prywatności dotyczące określonych usług, które mogą zostać przekazane użytkownikowi w celu zapoznania się z nimi i wyrażenia zgody w związku z przetwarzaniem danych osobowych związanych z tymi usługami, a jeśli użytkownik jest uczestnikiem projektu badawczego, na rzecz którego firma Accellacare świadczy usługi, może istnieć specjalna dokumentacja dotycząca wyrażenia zgody związana z ujawnieniem danych osobowych użytkownika nam i klientom, którzy sponsorują badania.

Jeśli użytkownik nie poda nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić mu żadnej z naszych usług lub odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania bądź prośby, które użytkownik skieruje do nas za pośrednictwem naszych witryn internetowych. Użytkownik zostanie poinformowany, kiedy poprosimy go o dane osobowe wymagane na mocy umowy lub potrzebne do wykonywania naszych funkcji, albo wypełniania naszych zobowiązań prawnych.

2. Jakie dane osobowe są przetwarzane przez firmę Accellacare i w jakich celach?

2.1 Użytkownicy odwiedzający witrynę internetową i użytkownicy aplikacji mobilnych:

Czasami dane personalne są potrzebne w celu dostarczenia informacji lub usług oferowanych przez nasze witryny internetowe, w tym https://www.accellacare.com/  („Witryny internetowe”) lub Aplikacje mobilne („Aplikacje”), na przykład Aplikacje wspierające realizację usług. Przykładowo nasze Witryny internetowe i Aplikacje będą wykorzystywane w celu gromadzenia informacji, które są dobrowolnie przesyłane i które mogą być przez nas wykorzystane do identyfikacji i kontaktu z użytkownikiem. Należy pamiętać, że pobieranie i korzystanie z Aplikacji zasadniczo podlega warunkom użytkowania Aplikacji („Warunki użytkowania”). Jeśli użytkownik zaakceptuje Warunki użytkowania, będą one określać i regulować, w jaki sposób będziemy zbierać dane osobowe o użytkowniku, w jaki sposób będziemy je wykorzystywać i jakie są możliwe interakcje z użytkownikiem w związku z daną Aplikacją.

Dane osobowe, o których udostępnienie prosimy w Witrynach internetowych i Aplikacjach, często ograniczają się do adresu e-mail, preferencji językowych, kraju lub lokalizacji, lecz mogą też obejmować inne informacje, jeśli jest to konieczne do świadczenia żądanej usługi, gdy przetwarzane są oferty pracy lub gdy oferowane są usługi badacza w badaniu klinicznym. Dane gromadzone są na kilka sposobów, opisanych poniżej:

1. Na niektórych stronach Witryny internetowej można się zarejestrować, aby otrzymywać informacje w sposób zautomatyzowany. Do informacji, które użytkownik może otrzymywać w ten sposób, zaliczają się ogólne informacje o naszej firmie, takie jak:

 • komunikaty prasowe;
 • wiadomości i prezentacje;
 • sprawozdania finansowe do SEC;
 • informacje o relacjach inwestorskich;
 • sprawozdania roczne i okresowe oraz inne publiczne informacje finansowe;
 • inne aktualizacje ogólnych informacji.

Dane osobowe gromadzone podczas rejestracji w celu automatycznego otrzymywania informacji obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę pracodawcy i zawód. Użytkownik będzie mieć możliwość anulowania rejestracji i usunięcia swojego adresu e-mail z bazy danych poprzez kliknięcie linku dotyczącego rezygnacji z subskrypcji w każdej wiadomości e-mail z powiadomieniem, za każdym razem, gdy otrzyma on automatyczne powiadomienie e-mail.

2. Na niektórych stronach Witryny internetowej i w Aplikacjach użytkownik może zdecydować, czy podać dane osobowe w zależności od relacji lub potencjalnej relacji z nami, np.:

 • jeśli użytkownik jest zainteresowany zatrudnieniem lub świadczeniem usług dla naszej firmy – patrz punkt 2.2 „Potencjalni pracownicy”
 • jeśli użytkownik jest zainteresowany świadczeniem usług badacza w ramach badania klinicznego lub powiązanych usług – patrz punkt 2.3 „Badacze, członkowie zespołu badawczego ośrodka klinicznego i inni pracownicy służby zdrowia”
 • jeśli użytkownik chce zgłosić swoje zainteresowanie udziałem w badaniu klinicznym i dołączeniem do bazy potencjalnych uczestników badania – patrz punkt 2.4 „Uczestnicy w bazach danych pacjentów”
 • jeśli użytkownik jest zainteresowany skorzystaniem z naszych usług lub świadczeniem usług naszej firmie – patrz odpowiednio punkt 2.6 „Personel klienta” lub punkt 2.7 „Personel dostawcy”.

3. Na niektórych stronach Witryny internetowej lub w Aplikacjach użytkownik może się zarejestrować, aby uzyskać dostęp do webcastów (transmisji), okresowych aktualizacji lub informacji o określonych usługach. Dane osobowe gromadzone w takich przypadkach obejmują zasadniczo imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy i adres e-mail. Informacje te są gromadzone na potrzeby kwalifikacji i wykonywania zagregowanych pomiarów oraz w celu świadczenia usługi.Na niektórych stronach Witryny internetowej i w Aplikacjach można się zarejestrować, aby otrzymywać spersonalizowane informacje. Informacje te są zazwyczaj gromadzone w formularzach „Kontakt”, za pomocą których użytkownik może się z nami skontaktować. Dane osobowe gromadzone w takich przypadkach obejmują imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, adres i dane kontaktowe oraz adres e-mail.Witryny internetowe i Aplikacje zbierają również pewne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu komputera użytkownika. Informacje te mogą obejmować: adres IP użytkownika, typ przeglądarki, system operacyjny, nazwę domeny, czasy dostępu i adresy stron odsyłających. Informacje te są wykorzystywane w celu realizacji usługi, utrzymywania i monitorowania jakości usługi oraz w celu dostarczania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Witryn internetowych.

Witryny internetowe osób trzecich. Witryny internetowe i Aplikacje mogą zawierać linki do witryn internetowych osób trzecich. Linki do tych witryn internetowych nie są przez nas kontrolowane ani wspierane. Niniejsza Polityka nie dotyczy takich witryn internetowych. Zaleca się, aby odwiedzający użytkownicy zapoznali się z polityką prywatności każdej takiej witryny internetowej przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do tych witryn internetowych.

Pliki cookie. Witryny internetowe i Aplikacje firmy Accellacare używają plików cookie. Plik cookie to plik danych umieszczany przez operatora witryny internetowej lub aplikacji mobilnej na dysku twardym osoby odwiedzającej jego witrynę internetową. Firma Accellacare, jak i strony trzecie, z którymi współpracujemy, mogą umieszczać na komputerach osób odwiedzających Witryny internetowe i Aplikacje firmy Accellacare pliki cookie pełniące następujące funkcje: umożliwienie Witrynie internetowej lub Aplikacji świadczenia usług żądanych przez odwiedzającego, zapamiętanie powracających gości, poprawa komfortu użytkowania Witryny internetowej lub Aplikacji, umożliwienie firmie wykonywania analiz Witryny internetowej lub Aplikacji oraz obsługa i pomoc w dostosowaniu komunikatów marketingowych firmy pojawiających się w naszych Witrynach internetowych i innych miejscach w Internecie w oparciu o strony przeglądane wcześniej przez odwiedzającego.

Używamy plików cookie wyłącznie na podstawie zgody użytkownika, z wyjątkiem plików cookie, które są absolutnie niezbędne do świadczenia żądanych przez użytkownika usług. 

Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie, które nie są niezbędne były umieszczane na jego urządzeniu, może je łatwo zaakceptować lub odrzucić w banerach cookie.

W przeciwnym razie większość przeglądarek pozwoli odwiedzającemu użytkownikowi wybrać, które pliki cookie mogą zostać umieszczone na jego komputerze, a które usunąć lub wyłączyć. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może uniemożliwić odwiedzającemu korzystanie z niektórych funkcji Witryn internetowych firmy Accellacare. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z obowiązującą polityką dotyczącą plików cookie zamieszczoną w Witrynie internetowej lub Aplikacji.

Bezpieczeństwo Witryn internetowych i Aplikacji. Należy pamiętać, że chociaż podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby chronić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika, przesyłanie informacji przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne i dlatego użytkownik robi to na własne ryzyko. Po otrzymaniu danych osobowych użytkownika wdrożymy rygorystyczne procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi.

Dzieci. Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych Witryn internetowych ani Aplikacji od osób, o których wiadomo, że nie ukończyły 13 roku życia i żadna część Witryny internetowej ani Aplikacji mobilnych firmy Accellacare nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia.  

2.2 Potencjalni pracownicy

Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w charakterze administratora danych osobowych. W tym punkcie zawarto informacje wyjaśniające, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe użytkownika w związku z naszymi procesami i programami rekrutacyjnymi. Ten punkt dotyczy wyłącznie danych osobowych kandydatów do pracy, potencjalnych kandydatów do zatrudnienia lub współpracy w charakterze freelancerów, a także naszych opcjonalnych programów rekrutacyjnych oraz kampanii. Nie dotyczy on naszych pracowników, innych kontrahentów lub klientów ani danych osobowych innych osób, które są gromadzone w innych celach.

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką, chyba że będzie to sprzeczne z wymogami obowiązującego prawa i w takim przypadku nadrzędne będą obowiązujące przepisy prawa.

Użytkownik nie musi przekazywać żadnych wymaganych danych, lecz ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości dalszego rozpatrywania kandydatury użytkownika na stanowisko, o które się ubiegał.

Dane osobowe, które są gromadzone: rodzaje żądanych danych osobowych oraz sposoby ich przetwarzania są określone przez wymogi kraju, w którym zlokalizowane jest stanowisko, a nie kraju, w którym mieszka użytkownik. Jeśli użytkownik składa aplikację na stanowisko w więcej niż jednej lokalizacji lub jeśli takie stanowisko jest dostępne w więcej niż jednym kraju, rodzaje żądanych danych osobowych użytkownika i sposoby ich przetwarzania są określane przez wymogi wszystkich krajów, w których zlokalizowane jest stanowisko. Zazwyczaj gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od użytkownika, gdy ubiega się on o stanowisko w naszej firmie, takie jak imię i nazwisko, zdjęcie, adres, dane kontaktowe, historia zatrudnienia i edukacji, referencje, osiągnięcia, kopie dokumentów tożsamości, życiorys, informacje dotyczące różnorodności (jeśli są one wymagane na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami prawa) oraz wyniki testów. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa gromadzimy także dane osobowe o użytkowniku od stron trzecich, takich jak osoby udzielające referencji, poprzedni pracodawcy, nasi pracownicy rekrutujący użytkownika, publicznie dostępne witryny internetowe i dostawcy usług weryfikacji danych dotyczących zatrudnienia w przeszłości.

Wykorzystanie danych osobowych użytkownika: gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w uzasadnionych celach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi i działalnością, takich jak: identyfikowanie i ocenianie potencjalnych kandydatów do zatrudnienia, w tym na stanowiska, które mogą stać się dostępne w przyszłości; prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją i zatrudnieniem; zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi, w tym z wymogami i praktykami dotyczącymi różnorodności i integracji; weryfikacja danych dotyczących zatrudnienia w przeszłości i karalności w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Możemy również analizować dane osobowe użytkownika lub dane zagregowane/pseudonimizowane, aby usprawnić nasz proces rekrutacji i zatrudniania oraz zwiększyć naszą zdolność pozyskiwania pożądanych kandydatów.

Możemy być zainteresowani zachowaniem danych osobowych użytkownika, aby rozpatrzyć jego kandydaturę w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W takim przypadku przed lub po złożeniu formalnego wniosku o pracę, poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody na otrzymywanie od nas powiadomień o przyszłych ofertach pracy, dzięki czemu będzie on mógł dowiedzieć się o obecnych i przyszłych możliwościach zatrudnienia w naszej firmie. Takie powiadomienia o przyszłych ofertach pracy są całkowicie opcjonalne.

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie powiadomień o przyszłych ofertach pracy, lecz następnie zechce ją wycofać, powinien skontaktować się z nami pod następującymi adresami e-mail:

Odbiorcy danych i przekazywanie danych do innych krajów: dostęp do danych osobowych użytkownika mogą mieć rekruterzy i ankieterzy pracujący w kraju, w którym zlokalizowane jest stanowisko, na które aplikuje użytkownik, a także i ankieterzy pracujący w różnych krajach, w których działa nasza firma.

Osoby pełniące funkcje administracyjne oraz personel IT w naszej firmie mogą również mieć ograniczony dostęp do danych osobowych użytkownika w celu wykonywania swojej pracy. Wprowadziliśmy mechanizmy prawne mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika, w tym przekazywania jego danych osobowych do krajów innych niż ten, w którym mieszka.

W celu pozyskania systemu oprogramowania do rekrutacji, możemy korzystać z usług dostawców zewnętrznych. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika innym zewnętrznym dostawcom usług, którzy mogą nam pomagać w rekrutacji pracowników, administrowaniu i wstępnej selekcji kandydatów do pracy przed zatrudnieniem, weryfikacji danych dotyczących przeszłości i testowaniu oraz ulepszaniu naszych praktyk rekrutacyjnych.

Wdrożyliśmy procesy utworzone, aby zapewnić, że przetwarzanie danych osobowych przez zewnętrznych dostawców usług jest zgodne z niniejszą Polityką i aby chronić poufność, dostępność i integralność danych osobowych użytkownika.

Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika każdemu z naszych klientów, do którego zostanie on przydzielony w związku z pracą na stanowisku.

Przechowywanie danych: jeśli użytkownik zaakceptuje ofertę zatrudnienia, wszelkie istotne dane osobowe zebrane w okresie poprzedzającym zatrudnienie staną się częścią jego dokumentacji personalnej i będą przechowywane zgodnie z wymogami określonymi w danym kraju oraz z naszymi zasadami dotyczącymi ochrony danych i innymi zasadami dotyczącymi miejsca pracy, które zostaną mu wtedy przedstawione. Jeśli użytkownik nie zostanie zatrudniony, możemy niezależnie od tego zachować i wykorzystywać jego dane osobowe przez pewien czas (który może się różnić w zależności od kraju) do celów administrowania systemem, rozważenia potencjalnych przyszłych stanowisk dla użytkownika i do przeprowadzenia badań. Jeśli użytkownik zdecyduje się dołączyć do programu rekrutacyjnego, możemy zachować jego dane osobowe, aby rozważyć jego kandydaturę pod kątem przyszłych możliwości zatrudnienia.

2.3 Badacze, członkowie zespołu badawczego ośrodka klinicznego i inni pracownicy służby zdrowia

Gromadzimy imiona i nazwiska, dane do kontaktu oraz informacje zawodowe lekarzy prowadzących badania kliniczne, badaczy, członków rady nadzorującej bezpieczeństwo danych i innych pracowników służby zdrowia w celu identyfikacji i oceny przydatności do pomocy w badaniach klinicznych i badaniach naukowych oraz świadczenia usług. Gromadzimy dane osobowe użytkownika, gdy przekazuje je nam bezpośrednio, na przykład gdy wyraża lub zgłasza chęć udziału w badaniu za pośrednictwem naszych Witryn internetowych, a także bezpośrednio lub pośrednio z publicznie dostępnych źródeł, takich jak strony internetowe, katalogi i sieci branżowe itp. Więcej informacji na temat naszych działań związanych z gromadzeniem danych i wykorzystywaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem naszych Witryn internetowych można znaleźć w punkcie 2.1 „Użytkownicy odwiedzający witrynę internetową i użytkownicy aplikacji mobilnych”. Jeśli użytkownik weźmie następnie udział w badaniu, którym zarządzamy lub na potrzeby którego świadczymy usługi, będziemy również gromadzić informacje dotyczące zaangażowania oraz pracy pracownika służby zdrowia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Informacji o ochronie danych osobowych na stronie oraz w formularzu zgody, dostępnych tutaj https://www.accellacare.com/privacy/.

2.4 Uczestnicy, których dane znajdują się w bazach danych pacjentów firmy Accellacare

Niektóre usługi firmy Accellacare polegają na tworzeniu i utrzymywaniu baz danych osób, które mogą kwalifikować się do udziału i mogą chcieć uczestniczyć w badaniach klinicznych i medycznych badaniach naukowych („Bazy danych dotyczące rekrutacji pacjentów”) zarządzanych przez Sponsorów. Gdy dana osoba zostanie zarejestrowana w bazach danych dotyczących rekrutacji pacjentów firmy Accellacare, możemy skontaktować się z nią w celu przeprowadzenia dalszych badań przesiewowych i ewentualnie skierować ją do potencjalnie odpowiednich badań klinicznych lub badań naukowych dopasowanych do obszarów jej zainteresowań medycznych.

Niektóre usługi firmy Accellacare polegają na tworzeniu i utrzymywaniu baz danych osób, które mogą kwalifikować się do udziału i mogą chcieć uczestniczyć w badaniach klinicznych i medycznych badaniach naukowych („Bazy danych dotyczące rekrutacji pacjentów”) zarządzanych przez Sponsorów. Gdy dana osoba zostanie zarejestrowana w bazach danych dotyczących rekrutacji pacjentów firmy Accellacare, możemy skontaktować się z nią w celu przeprowadzenia dalszych badań przesiewowych i ewentualnie skierować ją do potencjalnie odpowiednich badań klinicznych lub badań naukowych dopasowanych do obszarów jej zainteresowań medycznych.

Przykłady wrażliwych danych osobowych, które gromadzimy, obejmują:

 • informacje dotyczące opieki zdrowotnej, np. wzrost i masa ciała, choroby fizyczne i psychiczne lub stan zdrowia, dokumentacja medyczna, niepełnosprawność;
 • informacje o rasie i pochodzeniu etnicznym;
 • obszary zainteresowania badaniami medycznymi;
 • dane genetyczne.

Dane osobowe użytkownika mogą być gromadzone poprzez dobrowolne podanie ich za pośrednictwem jednej z naszych Witryn internetowych lub podczas wywiadów albo przesiewowych rozmów telefonicznych lub też spotkań z naszymi przedstawicielami. Należy pamiętać, że podając swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na bezpośredni kontakt członka naszego zespołu w następstwie zgłoszenia, w tym bezpośredni kontakt telefoniczny lub w inny sposób, np. poprzez wiadomości tekstowe SMS oraz dodanie danych osobowych użytkownika do naszych Baz danych dotyczących rekrutacji pacjentów.

W tym kontekście działamy jako administrator danych osobowych.

Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika. Jak wspomniano wcześniej, głównym celem gromadzenia danych osobowych w Bazach danych dotyczących rekrutacji pacjentów jest dopasowanie pacjentów do odpowiednich badań klinicznych i projektów badawczych w oparciu o obszary zainteresowań medycznych danej osoby. Przykładowo, jeśli osoba z cukrzycą typu 2 wyraża chęć udziału w badaniach klinicznych lub skorzystania z nowych metod leczenia cukrzycy typu 2 lub związanych z nią objawów:

 • może podać nam dobrowolnie swoje dane kontaktowe i istotne informacje dotyczące zdrowia w celu włączenia do Bazy danych dotyczącej rekrutacji pacjentów;
 • klient firmy Accellacare lub Sponsor, który opracowuje nowe metody leczenia cukrzycy typu 2 lub jej objawów, może zaangażować naszą firmę do pomocy w kierowaniu potencjalnie zainteresowanych pacjentów, którzy chcą wypróbować leczenie eksperymentalne w kontrolowanym środowisku badań klinicznych;
 • jeśli kryteria kwalifikacji do badania klinicznego klienta firmy Accellacare lub Sponsora są zgodne z informacjami o danej osobie, przechowywanymi w Bazie danych dotyczącej rekrutacji pacjentów naszej firmy, a badanie jest prowadzone w zasięgu geograficznym, w którym przebywa, możemy skontaktować się z daną osobą i skierować ją do odpowiedniego ośrodka, w którym będą prowadzone badania przesiewowe potencjalnych uczestników badania klinicznego. Należy pamiętać, że proces przesiewowy jest zazwyczaj realizowany podczas spotkań osobistych i będzie wymagał przekazania dodatkowych danych osobowych nam i/lub stronom zarządzającym badaniem, a w stosunku do dodatkowych danych osobowych zebranych na tym etapie mogą mieć zastosowanie odrębne warunki ochrony prywatności.

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika, aby odpowiadać na kolejne żądania, które może do nas kierować, a od czasu do czasu możemy odwoływać się do jego danych osobowych, aby lepiej zrozumieć jego potrzeby i dowiedzieć się, jak możemy ulepszyć nasze witryny internetowe, produkty i usługi w związku z naszymi uzasadnionymi interesami w tym zakresie. Możemy poszerzać zakres lub łączyć dane osobowe użytkownika z danymi uzyskanymi od osób trzecich w tych samych celach. Wszelkie inne informacje przekazane przez użytkownika, które nie mogą być wykorzystane do jego identyfikacji (i które w związku z tym nie stanowią danych osobowych) mogą być zawarte w bazach danych, należących do i utrzymywanych przez nas lub naszych agentów na całym świecie. Możemy również wykorzystywać zanonimizowane dane osobowe do przeprowadzania ogólnej analizy statystycznej na potrzeby rekrutacji pacjentów i na potrzeby podobnych celów analitycznych.

2.5 Pacjenci uczestniczący w badaniach klinicznych w jednym z naszych ośrodków badawczych

Niektóre usługi świadczone przez firmę Accellacare obejmują działania w charakterze ośrodka lub podobnej placówki medycznej (zwanej „Ośrodkiem badawczym”). Ośrodki badawcze mogą być naszą własnością lub mogą to być niezależne Ośrodki badawcze, z którymi łączy nas stosunek umowny. Pacjenci i inne osoby (dla wygody określane jako „Uczestnicy badania”) uczestniczące w badaniu klinicznym lub innym medycznym badaniu naukowym (zwanym dalej „Badaniem”) mogą zgłaszać się na wizyty do Ośrodków badawczych lub udostępniać ośrodkom informacje z różnych przyczyn związane z Badaniem. Przyczyny te obejmują działania, takie jak lekarskie badania przesiewowe w celu sprawdzenia, czy bycie Uczestnikiem badania jest odpowiednią opcją dla danej osoby. Po odbyciu lekarskiego badania przesiewowego i wyrażeniu świadomej zgody na udział w Badaniu dana osoba może zostać włączona do danego Badania.

Cele i wykorzystywanie danych osobowych. Dane osobowe i cele, w jakich dane osobowe Uczestników badania będą wykorzystywane przez Ośrodki badawcze i Sponsorów, będą zależeć od charakteru badania Sponsora i zostaną omówione bardziej szczegółowo w dokumentacji zgody dotyczącej konkretnego Badania. W związku z tym Uczestnicy badania powinni zapoznać się z tą dokumentacją, aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarzane są ich dane osobowe.

Przykładowo, jeśli zostaną włączeni do badania do Badania, Uczestnicy badania prawdopodobnie będą zgłaszać się do Ośrodka badawczego po receptę, aby otrzymać lub przyjąć Badany lek, terapię lub wyrób będący przedmiotem Badania. Uczestnicy badania mogą zgłaszać się na wizyty do Ośrodka badawczego lub kontaktować się z przedstawicielami Ośrodka badawczego w regularnych odstępach czasu przez cały czas trwania Badania, aby umożliwić Ośrodkowi badawczemu gromadzenie od nich informacji na temat stanu zdrowia istotnych dla badania lub w celu monitorowania ich stanu zdrowia podczas trwania Badania. W trakcie Badania Uczestnicy badania mogą kontaktować się z Ośrodkiem badawczym i innymi przedstawicielami w związku z planowaniem wizyt kontrolnych lub uzyskiwaniem skierowań na inne wizyty lekarskie związane z Badaniem. Uczestnicy badania mogą również udostępniać informacje Ośrodkom badawczym zdalnie, za pośrednictwem aplikacji mobilnych, np. gdy potrzebne są regularne aktualizacje statusu pacjenta w ramach danego Badania. Ośrodki badawcze mogą również, w niezbędnym zakresie, przetwarzać dane osobowe dotyczące małżonków, partnerów, opiekunów i krewnych Uczestników badania, jeśli są oni zaangażowani w udział uczestników w Badaniu w Ośrodku badawczym, np. rodziców zaangażowanych w podejmowanie decyzji dotyczących dzieci lub małżonków zaangażowanych w opiekę nad ubezwłasnowolnionym uczestnikiem. 

 • W zależności od charakteru Badania zazwyczaj czynności te są nadzorowane przez lekarza medycyny określanego jako „Główny Badacz”, który jest odpowiedzialny za opiekę medyczną nad Uczestnikami badania w Ośrodku badawczym. Czynności te i związane z nimi gromadzenie danych mogą być również zarządzane przez innych członków Zespołu badawczego w Ośrodku badawczym, którzy działają pod nadzorem Głównego Badacza, np. koordynatorów Badania, pielęgniarki i innych pracowników medycznych. 

Niektóre dane osobowe zostaną udostępnione Sponsorowi badania i jego przedstawicielom zgodnie z protokołem badania Sponsora („Dane Sponsora”). Dane Sponsora są wykorzystywane przez Sponsora do podejmowania decyzji dotyczących Badania, do przeprowadzania badań lub analiz związanych z Badaniem oraz do podejmowania decyzji dotyczących leku, wyrobu lub terapii, które są przedmiotem Badania. Dane badawcze są na ogół poddawane pseudonimizowacji, co oznacza, że imiona i nazwiska oraz inne informacje, które mogłyby umożliwić identyfikację Uczestnika badania, nie znajdują się w Danych Sponsora. Zamiast tego Uczestnicy badania są zazwyczaj identyfikowani za pomocą kodu. Główni Badacze, członkowie zespołu badawczego Głównych badaczy i upoważniony personel, w tym organizacje prowadzące badanie kliniczne na zlecenie wyznaczone przez sponsorów do monitorowania przestrzegania przez Ośrodki badawcze protokołu oraz inni audytorzy, mogą w pewnych okolicznościach uzyskać dostęp do dokumentacji identyfikującej Uczestnika badania.

Kto jest administratorem danych? W zależności od czynności przetwarzania odpowiednim administratorem danych może być Ośrodek badawczy lub Sponsor. Ponieważ Ośrodek badawczy odpowiada za opiekę medyczną nad Uczestnikami badania, a Sponsor jest odpowiedzialny za badania medyczne, których dotyczy Badanie, ogólnie uważa się Sponsora za administratora czynności w odniesieniu do Danych Sponsora, a Ośrodek badawczy za administratora czynności w zakresie dokumentacji medycznej prowadzonej przez Ośrodek badawczy.

2.6 Personel klienta

Przedstawiciele i agenci biznesowi klienta. W przypadku osób udostępniających nam Dane osobowe w celu zapytania o usługi firmy Accellacare, zaangażowania lub korzystania z nich w inny sposób lub zakupu, otrzymania albo uzyskania od nas informacji, w tym informacji dotyczących produktów i usług firmy Accellacare, dostawców lub możliwości udziału w badaniach klinicznych, będziemy wykorzystywać takie dane osobowe w celu dostarczania żądanych informacji, produktów i/lub usług oraz przetwarzania żądanych transakcji. Możemy również wykorzystywać te dane osobowe w celu poprawy jakości naszych usług, wysyłania i odbierania wiadomości o produktach i usługach dostępnych za naszym pośrednictwem oraz w celu umożliwienia naszym partnerom biznesowym i agentom wykonywania określonych czynności w naszym imieniu.

Wykorzystywanie danych osobowych przedstawicieli biznesowych i agentów klienta w związku z działalnością firmy Accellacare. W przypadku osób zaangażowanych przez naszych klientów i współpracujących z nami w związku z projektami, na rzecz których świadczymy usługi, w tym pracowników klienta, personelu badawczego oraz innych konsultantów, wykonawców, kierowników i agentów (będących osobami fizycznymi) klienta i jego podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych i usługodawców zewnętrznych, dane osobowe mogą być przez nas wykorzystywane w celu świadczenia odpowiednich usług i powiązanych czynności. Może to obejmować przekazywanie takich danych osobowych odpowiednim dostawcom, ich podmiotom powiązanym, partnerom biznesowym i usługodawcom zewnętrznym świadczącym usługi związane z projektem (takie jak zarządzanie danymi badawczymi, usługi monitorowania badań klinicznych, nadzór nad bezpieczeństwem itp.).

2.7 Personel dostawcy

Firma ICON prowadzi centra kontaktowe w imieniu naszych klientów w celu dostarczania informacji medycznych pracownikom służby zdrowia, pacjentom i innym zainteresowanym osobom, na temat określonych produktów farmaceutycznych i innych produktów medycznych sprzedawanych przez naszych klientów oraz na temat badań klinicznych i naukowych prowadzonych przez naszych klientów. W tym kontekście firma ICON działa jako podmiot przetwarzający dane. Niektóre z tych centrów kontaktowych gromadzą również informacje o zdarzeniach niepożądanych i przekazują je odpowiednim specjalistom ds. nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w celu przetwarzania i zgłaszania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe osób, które dzwonią lub wysyłają wiadomości e-mail do naszych centrów kontaktowych, są gromadzone wyłącznie w celu przetwarzania wniosków o udzielenie informacji i umożliwienia zgłaszania zdarzeń niepożądanych. Rozmowy mogą być nagrywane w celu zapewnienia jakości. Rozmówcy (podczas połączeń przychodzących i wychodzących) są informowani, jeśli ich rozmowa jest nagrywana.

2.8 Personel klienta

Przedstawiciele i agenci biznesowi klienta. W przypadku osób udostępniających nam Dane osobowe w celu zapytania o usługi firmy ICON, zaangażowania lub korzystania z nich w inny sposób lub zakupu, otrzymania albo uzyskania od nas informacji, w tym informacji dotyczących produktów i usług firmy ICON, dostawców lub możliwości udziału w badaniach klinicznych, będziemy wykorzystywać takie dane osobowe w celu dostarczania żądanych informacji, produktów i/lub usług oraz przetwarzania żądanych transakcji. Możemy również wykorzystywać te dane osobowe w celu poprawy jakości naszych usług, wysyłania i odbierania wiadomości o produktach i usługach dostępnych za pośrednictwem firmy ICON oraz w celu umożliwienia naszym partnerom biznesowym i agentom wykonywania określonych czynności w naszym imieniu.

Wykorzystywanie danych osobowych przedstawicieli biznesowych i agentów klienta w związku z działalnością firmy ICON. W przypadku osób zaangażowanych przez klientów firmy ICON i współpracujących z firmą ICON w związku z projektami, na rzecz których firma ICON świadczy usługi, w tym pracowników klienta, personelu badawczego i innych konsultantów, wykonawców, kierowników i agentów (będących osobami fizycznymi) klienta i jego podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych i usługodawców zewnętrznych, dane osobowe mogą być wykorzystywane przez firmę ICON w celu świadczenia odpowiednich usług i powiązanych czynności. Może to obejmować przekazywanie takich danych osobowych odpowiednim dostawcom, ich podmiotom powiązanym, partnerom biznesowym i usługodawcom zewnętrznym świadczącym usługi związane z projektem (takie jak zarządzanie danymi badawczymi, usługi monitorowania badań klinicznych, nadzór nad bezpieczeństwem itp.).  

2.9 Personel dostawcy

Przedstawiciele biznesowi i agenci dostawcy. Przedstawiciele dostawców mogą udostępniać nam dane osobowe w celu dostarczania nam informacji o usługach, np. usługach wsparcia biznesowego, produktach i usługach opieki zdrowotnej, możliwościach udziału w badaniach klinicznych, edukacji w zakresie opieki zdrowotnej i programach związanych z pacjentami, które mogą być dostępne za pośrednictwem dostawcy. Będziemy wykorzystywać wszelkie dane osobowe dostarczone przez dostawcę i jego przedstawicieli w celu otrzymywania i oceny informacji, produktów i/lub usług związanych z dostawcą oraz potencjalnego podpisywania powiązanych umów. Wykorzystywanie może obejmować przetwarzanie żądanych transakcji, sprawdzanie jakości usług dostawcy, wysyłanie i odbieranie wiadomości o produktach i usługach dostępnych za pośrednictwem dostawcy oraz umożliwianie naszym partnerom biznesowym, klientom i agentom wykonywania czynności i podejmowania decyzji w odniesieniu do dostawcy.

Wykorzystywanie danych osobowych przedstawicieli handlowych i agentów dostawców w związku z czynnościami wykonywanymi przez dostawców dla nas i dla naszych klientów. W odniesieniu do dostawców zaangażowanych przez nas w celu świadczenia nam usług, w tym w odniesieniu do prowadzonych przez nas i naszych klientów badań naukowych, dane osobowe mogą być przez nas wykorzystywane w celu realizacji projektów, czynności i innych powiązanych usług, w związku z którymi dostawca został przez nas zaangażowany. Może to obejmować przekazanie takich danych osobowych odpowiedniemu sponsorowi badania lub klientowi, innym dostawcom zaangażowanym w projekt, w który zaangażowany jest dostawca, oraz odpowiednim podmiotom stowarzyszonym tych stron, partnerom biznesowym i zewnętrznym usługodawcom świadczącym usługi lub wykonującym czynności związane z projektem lub z czynnościami, do realizacji których dostawca został przez nas zaangażowany (np. zarządzanie danymi z badań, usługi monitorowania badań klinicznych, nadzór nad bezpieczeństwem itp.).

3.Więcej informacji

3.1 Przekazywanie danych osobowych do innych krajów i podmiotów zewnętrznych

Z uwagi na fakt, że działamy jako firma globalna, konieczne może być przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w obrębie naszych firm oraz do naszych agentów, kontrahentów lub partnerów w związku z usługami, które te osoby lub podmioty świadczą nam lub we współpracy z nami. Może to obejmować przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Agenci, kontrahenci lub partnerzy nie mogą wykorzystywać tych informacji w żaden inny sposób niż na potrzeby świadczenia nam usług lub świadczenia usług, przy których zostaliśmy wspólnie zaangażowani. Możemy na przykład przekazać ich dane agentom, wykonawcom lub partnerom w celu hostingu naszych baz danych, świadczenia usług przetwarzania danych lub przesyłania żądanych informacji.

Niezależnie od tego, czy przekazanie danych odbywa się w ramach naszej grupy, czy przekazujemy dane do podmiotu zewnętrznego, podczas takiego przekazywania stosujemy odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Przykładowo przekazywanie danych do krajów spoza EOG będzie zazwyczaj podlegać zatwierdzonym w Unii Europejskiej „Standardowym klauzulom umownym”, w stosownych przypadkach, i będzie podlegać innym odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym uwzględniającym charakter danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, należy się z nami skontaktować.

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych osobowych w odpowiedzi na należycie uprawnione żądania udzielenia informacji organów rządowych lub gdy jest to wymagane przepisami prawa. Możemy również przekazywać dane osobowe osobie trzeciej w związku ze sprzedażą, cesją lub innym przeniesieniem działalności, której dotyczą informacje i w takim przypadku będziemy wymagać od każdej takiej osoby trzeciej zgody na postępowanie z danymi osobowymi zgodne z wszelkimi obowiązującymi warunkami użytkowania, uzgodnionymi przez nas i przez użytkownika. Możemy ujawnić dane osobowe, gdy będzie to konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa naszego bądź innych osób, lub w celu ochrony przed oszustwami. Takie ujawnienie może, w stosownych przypadkach, obejmować wymianę informacji z innymi organizacjami, firmami, audytorami i departamentami rządowymi.

3.2 Podstawa prawna wykorzystywania danych osobowych użytkownika

3.2.1. Za zgodą Użytkownika w przypadkach, w których wymagana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych, poprosimy go o stanowiące potwierdzenie wskazanie, że wyraża on zgodę na takie przetwarzanie (np. poprzez zaznaczenie pola, podpisanie dokumentu, informacja potwierdzająca). Poprzez czynne potwierdzenie zgody, Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o rodzaju informacji, które będą przetwarzane, przyczynach takiego przetwarzania oraz o sposobie ich wykorzystania i czasie przechowywania, a także o osobach mających jeszcze dostęp. W przypadku, gdy wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych użytkownika, użytkownik ma prawo wycofać taką zgodę na daną czynność w dowolnym momencie.  

3.2.2. W celu realizacji umowy w innych przypadkach dane osobowe użytkownika są przez nas przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia żądanej przez użytkownika usługi.

3.2.3. Na podstawie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na wykorzystaniu jego danych do celów opisanych w niniejszej Polityce. Przykłady naszych uzasadnionych interesów obejmują:

 • przetwarzanie danych użytkownika w związku z możliwościami pełnienia roli badacza w naszych badaniach;
 • poprawa jakości naszych usług;
 • ochrona bezpieczeństwa i integralności naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych;
 • ochrona naszej własności lub praw albo obowiązków i/lub własności, praw albo obowiązków stron trzecich, w przypadku gdy możemy być do tego zobowiązani lub ponosić z tego tytułu odpowiedzialność;
 • podejmowanie środków ostrożności przed potencjalnym ponoszeniem odpowiedzialnością;
 • analizowanie trendów terapeutycznych i gromadzenie zanonimizowanych statystyk geograficznych; oraz
 • poprawa błędów technicznych oraz techniczne przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

W dowolnym momencie użytkownik może wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystywania przez nas jego danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes, jak opisano w punkcie „Prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych” poniżej.

3.2.4. W celu spełnienia zobowiązań prawnych  mogą zaistnieć sytuacje, w których będziemy musieli wykorzystać dane użytkownika w celu spełnienia zobowiązań prawnych, obowiązujących przepisów i wymogów postępowania sądowego. Przykładowo jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania niektórych dokumentów przez określony czas.

3.3 Prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych

Użytkownikowi przysługują pewne prawa w odniesieniu do jego danych osobowych, które posiadamy. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków i lokalnych przepisów, prawa te mogą obejmować:

 • Prawo do wycofania zgody – jeśli przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na to przetwarzanie (patrz punkt „Dane do kontaktu”). Wycofanie zgody nie unieważni jednak żadnego przetwarzania, które przeprowadziliśmy przed wycofaniem zgody.
 • Prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych – użytkownik może zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy na jego temat.
 • Prawo do sprostowania – użytkownik ma prawo żądać od nas sprostowania wszelkich nieścisłości w posiadanych przez nas danych osobowych oraz uzupełnienia wszelkich danych osobowych, które są niekompletne.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym w pewnych okolicznościach, w tym na przykład, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane. Prawo to nie ma jednak zastosowania, gdy np. przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika – użytkownik ma prawo poprosić nas o ograniczenie pewnych czynności przetwarzania w niektórych okolicznościach, w tym na przykład, gdy kwestionowana jest dokładność danych. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, możemy przetwarzać dane tylko w ograniczonych celach, takich jak na przykład ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń prawnych. 
 • Prawo do przenoszenia danych – w określonych przypadkach użytkownik ma prawo do żądania zwrotu jego danych użytkownikowi lub osobie trzeciej.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – w określonych przypadkach użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec jego interesu.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, należy powiadomić nas, kierując pismo na adres podany w punkcie 3.6.  Należy skorzystać z punktu „Zapytania, skargi i wnioski o skorzystanie z praw” poniżej, chyba że użytkownik jest pacjentem Ośrodka badawczego, w którym to przypadku prosimy o powiadomienie Ośrodka badawczego, do którego użytkownik uczęszcza. Możemy zażądać okazania dowodu tożsamości w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika. Jeżeli firma ICON jest właściwym administratorem danych osobowych, dokładnie rozpatrzymy wniosek użytkownika i, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów i wyjątków, udzielimy odpowiedzi w odpowiednich terminach przewidzianych przepisami prawa.

3.4 Jakość danych i przechowywanie dokumentacji

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, zgodnie z wymogami umownymi, prawnymi i regulacyjnymi oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi przechowywania danych. W stosownych przypadkach i zgodne z wymogami regulacyjnymi, angażujemy nasz profesjonalny dział zapewniania jakości dla zapewnienia rzetelności danych. Nasza polityka prywatności, powiadomienia i procedury zapewniają użytkownikom łatwy sposób weryfikacji poprawności, poprawiania błędów i aktualizowania informacji.

3.5 Bezpieczeństwo informacji

Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych i danych wrażliwych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz w celu ochrony przed ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Nasze Witryny internetowe, Aplikacje i elektroniczne bazy danych są objęte środkami bezpieczeństwa mającymi na celu ochronę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem informacji pozostających pod naszą kontrolą. Jednak pomimo skuteczności nowoczesnych zabezpieczeń, żaden fizyczny ani elektroniczny system bezpieczeństwa nie jest całkowicie bezpieczny. Nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa naszych baz danych, ani nie możemy zagwarantować, że informacje, które użytkownik nam podaje, nie zostaną przechwycone podczas przesyłania ich do nas za pośrednictwem Internetu.

3.6 Zapytania, skargi i wnioski o skorzystanie z praw

Firma ICON Clinical Research Limited działa w charakterze administratorem danych osobowych na rzecz firmy Accellacare. Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa w zakresie ochrony danych zostały przez nas naruszone, przysługuje mu prawo do złożenia skargi do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Wiodącym organem nadzorczym w Europie, któremu podlegamy jest Komisja ds. ochrony danych w Irlandii (patrz www.dataprotection.ie).

Pytania, uwagi lub wnioski o skorzystanie z praw przysługujących użytkownikowi należy kierować do naszego globalnego inspektora ochrony danych na adres:   

Za pośrednictwem poczty:

Global Data Protection Officer
ICON plc
South County Business Park
Leopardstown
Dublin 18
D18 X5R3
Irlandia

Za pośrednictwem poczty elektronicznej: Data_Privacy_Officer@iconplc.com.

3.7 Status prawny polityki i zmiany polityki

Niniejsza Polityka nie stanowi umowy i nie ustanawia żadnych praw ani obowiązków. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszej Polityki. Przykładowo Polityka może wymagać zmian w związku z wprowadzeniem nowych przepisów lub zmianą przepisów. Jeśli jesteśmy w posiadaniu danych kontaktowych użytkownika, poinformujemy go o wszelkich istotnych zmianach.

10 lutego 2021 r.